Ako sa starať o plynový kotol či iný plynový spotrebič?

S plynom nie sú žarty! Ak sa jeho údržba zanedbá, plynový spotrebič môže narobiť poriadnu neplechu a ohroziť aj váš život. Nenechávajte svoju bezpečnosť na náhodu a prečítajte si ako na to.

Povinnosti a zásady správnej starostlivosti 

V prvom rade by ste mali vedieť, že za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení až po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), vrátane plynomeru, zodpovedá dodávateľ zemného plynu. Od HUP však zodpovedá za plynový spotrebič koncový odberateľ, teda vlastník nehnuteľnosti, správca bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov.

Ste koncovým odberateľom? Neberte plyn na ľahkú váhu! Jeho nedbalé používanie sa vám môže škaredo vypomstiť. S prevádzkou vášho plynového spotrebiča  sú spojené určité povinnosti a zásady, ktorých dodržiavanie je pre jeho správne a bezpečné fungovanie nevyhnutné. Plynovým spotrebičom sa rozumie akékoľvek zariadenia na odber plynu, napríklad plynový kotol, ohrievač vody, sporák, gamatka a pod.

Ak budete dodržiavať základé zásady a pravidlá údržby, eliminujete riziko vzniku mimoriadnej udalosti.

7 všeobecných bezpečnostných zásad prevádzkovania plynového kotla resp. iného plynového spotrebiča:

 1. Bežná kontrola – pravidelná kontrola vášho plynového spotrebiča je zlatým pravidlom pre jeho správnu údržbu.Vždy postupujte podľa návodu od výrobcu či dodávateľa.
 2. Servisná kontrola – tú vykonávajte raz do roka, vždy pred alebo po vykurovacej sezóne.
 3. Premeranie tesnosti – skontrolovanie a premeranie tesnosti vnútorných rozvodov plynu sa odporúča vykonať raz za 3 roky.
 4. Revízia – celkové a dôsledné preskúmanie funkcií vášho plynového spotrebiča je nutné vykonať raz za 6 rokov.
 5. Len od profíkov – akékoľvek inštalácie, opravy, údržbu či kontroly vždy zverte do rúk iba skúseným osobám s odbornou kvalifikáciou a požadovaným oprávnením.
 6. Prívod vzduchu – v miestnosti kde je umiestnený plynový spotrebič dbajte na dostatočný prívod vzduchu. V žiadnom prípade neutesňujte vetracie otvory.
 7. Osveta v domácnosti, alebo kde hľadať uzávery – pre maximálnu bezpečnosť buďte vy aj ostatní členovia vašej domácnosti včas oboznámení s umiestnením hlavného uzáveru plynu a tiež uzáverov na plynových spotrebičoch.

Keď nastáva porucha

Problém prichádza, ak je starostlivosť o plynový spotrebič zanedbaná. K najčastejším príčinám vzniku porúch a mimoriadnych udalostí na plynových spotrebičoch patrí:

 • neodborná, resp. nevhodná manipulácia s plynovými zariadeniami;
 • nezabezpečovanie pravidelných odborných kontrol týchto zariadení;
 • používanie zastaraných spotrebičov;
 • vykurovanie obytných priestorov spotrebičmi, ktoré nie sú na tento účel určené (napr. sporák);
 • nedodržiavanie bezpečných vzdialeností spotrebičov od horľavých a zápalných hmôt či látok;
 • utesňovanie vetracích otvorov určených na prívod vzduchu, ktorý je potrebný pre dokonalé spaľovanie.

Vetranie v žiadnom prípade nezanedbajte!

Zemný plyn je zmesou plynných uhľovodíkov a jeho hlavnou zložkou je metán. Obsahuje však aj propán, bután a ďalšie chemické látky. Je bezfarebný, ľahší ako vzduch a nemá prirodzený zápach. Aj preto sa doň kvôli bezpečnosti pridáva látka (tzv. „odorizant“), ktorá vytvára typický, ľahko identifikovateľný zápach a slúži na odhalenie prípadného úniku.

Pri spaľovaní plynu je však všetko inak. Uvoľňujúce sa chemické látky, ako CO, CO2, NOx, H2O alebo SO2 odorizant nemajú a nedajú sa tak ľahko rozpoznať. Najnebezpečnejšími a najzákernejšími sú práve oxidy uhlíku CO a CO2, ktoré sú bez farby, chuti a zápachu. Vo vysokých koncentráciách spôsobujú príznaky akútnej otravy s poruchami videnia, bolesťami hlavy a závraťami, môžu spôsobiť bezvedomie až smrť. Zvykne to prebiehať veľmi rýchlo.

Okrem spaľovania zemného plynu však nastáva aj spaľovanie kyslíku, ktoré spôsobuje samotné horenie. Koncentrácia kyslíku v nevetranom priestore sa môže rýchlo znížiť na život ohrozujúce množstvo. Nehazardujte so svojím zdravím a dbajte na dostatočné vetranie priestorov, v ktorých máte plynový spotrebič umiestnený a nepodceňujte ani jeho pravidelné kontroly. Môže vám to zachrániť život.

Čo robiť, ak plyn uniká?

Pri podozrení na únik plynu najskôr vyvetrajte priestor a uzavrite hlavný prívod plynu (HUP). Nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, otvorený oheň (zápalky alebo zapaľovače) a okamžite únik plynu nahláste na Poruchovú linku – plyn: 0850 111 727. Linka je v prevádzke 24 hodín denne. Po zodvihnutí telefónu im vysvetlite svoju situáciu a pokojne zodpovedajte na prípadné otázky. Pracovníci linky vašu situáciu následne posúdia a odporučia ďalšie kroky

Poruchová linka – plyn slúži na nahlasovanie porúch na plynárenských zariadeniach, akými sú napríklad: úniky plynu, poruchy regulátorov tlaku plynu, poruchy plynomerov, prerušenie dodávky zemného plynu alebo poškodenie plynárenského zariadenia. Nejedná sa teda o poruchy na vašom plynovom spotrebiči, ktorý v domácnosti máte. Takéto poruchy prosím na uvedenú linku nenahlasujte.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!