Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia a pojmy

a) Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Patrik BOGNÁR, s.r.o.
Kráľová pri Senci 2035
900 50
IČO:35890291
DIČ:2021839578
Zapísanej v OR Okresný súd Bratislava I. Oddiel s.r.o. vložka číslo 32153/B

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.ekotly.sk

b) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s týmito obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na všetky pohľadávky a záväzky medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy, reklamácii tovaru a iných vzájomných vzťahoch.

c) Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

d) Tovarom sa rozumejú bežne skladovo dostupné položky (produkty alebo služby) uvedené na internetovom obchode predávajúceho www.ekotly.sk.

e) Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek sa rozumejú položky (produkty), ktoré sú špeciálne objednané od dodávateľa alebo výrobcu na základe objednávky pre konkrétneho kupujúceho, a za ktoré bola prevádzkovateľom obchodu vyžiadaná finančná záloha vo forme proforma alebo zálohovej faktúry.

f) Skladová dostupnosť tovaru uvedená na stránke internetového obchodu www.ekotly.sk je iba orientačná, predávajúci nezaručuje jeho okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru pre kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky, a to telefonicky alebo mailom – záväznou akceptáciou objednávky.

g) Ceny tovaru zverejnené na stránke www.ekotly.sk sú uvádzané s 20% DPH. Uvádzané ceny sú výhradne ceny za tovar, nie sú v nich zarátané žiadne dodatočné služby ako doprava, vynesenie, odskúšanie, predvedenie, spustenie a pod.

h) Záručná doba na všetok tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov.

V prípade, že výrobca v návode na použitie uvádza dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, kupujúci si ju uplatňuje u výrobcu, príp. u tretej osoby, ktorú určí výrobca.

i) Cena za dopravu vychádza z platného cenníka prepravnej spoločnosti a jej výška je automatický vyrátaná pri výbere spôsobu dopravy v objednávacom formulári.

Výsledná cena dopravy je vyrátaná v závislosti od PSČ dodacej adresy a váhy zásielky a je dostupná ešte pred odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu.

2) Objednávka (uzatváranie kúpnej zmluvy)

a) Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára z internetovej stránky predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len objednávka).

b) Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných registračným formulárom. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, (IČO / DIČ / IČ DPH v prípade PO), objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. – Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. –

c) Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je telefonické alebo mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a uhradení zálohovej alebo proforma platby, ak bola požadovaná predávajúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie prijatej objednávky.

d) V prípade objednávky tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške (20% – 100% podľa druhu tovaru). Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha, nespadá do okruhu tovarov definovaných v §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

e) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou alebo elektronickou formou (mailom alebo poštou).

f) Predávajúci si vyhradzuje právo na neakceptovanie objednávky kupujúceho v prípade, že kupujúci ma voči predávajúcemu neuhradené záväzky po lehote splatnosti.

g) Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť vybavovanie objednávky kupujúceho v prípade, že kupujúci ma voči predávajúcemu neuhradené záväzky do doby vyrovnania týchto záväzkov.

3) Práva a povinnosti zmluvných strán

a) Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

b) Kupujúci ma právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Tovar v tomto prípade nesmie niesť známky poškodenia spôsobeného užívateľom a náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok neobsahoval vady a plne odpovedal kvalitatívnym požiadavkám.) Táto možnosť je poskytovaná, iba ak je kupujúcim fyzická osoba a tovar ani služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Táto možnosť nie je poskytovaná na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek a tovar alebo službu, ktoré spadajú do okruhu tovarov a služieb definovaných v §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

c) Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, skontrolovať si po prevzatí tovar a nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

d) Kupujúci je povinný potvrdiť prepravcovi prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

e) Kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy zaslať na adresu predávajúceho písomne. Za rozhodujúci sa považuje dátum odoslania oznámenia odstúpenia od zmluvy.

f) Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

g) Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

h) V prípade akceptovania odstúpenia od zmluvy do 7 dní je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa písomného odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar/službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar/službu vrátane preukázateľných nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru/služby.

4) Dodacie podmienky

a) Tovar je predávaný na základe vystavených vzoriek, fotodokumentácie, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovom obchode www.ekotly.sk

b) Predávajúci je povinný vybaviť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak, najneskôr však do 30 dní. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu písomne (mailom alebo poštou). V prípade, ak kupujúci bezdôvodne neprevezme tovar do lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, má predávajúci právo za takéto konanie požadovať náhradu za skladovanie tovaru vo výške 10 EUR/deň. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim považuje v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

c) Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho a údaje umiestnené na internetovom obchode www.ekotly.sk ako farba, rozmery, váha atď. sú údajmi prevzatými z prospektov a dokumentov výrobcu a predávajúci nenesie zodpovednosť za ich správnosť.

d) Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

e) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedené v bode 4.b. týchto obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

f) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho úplným a celkovým uhradením záväzkov súvisiacich s objednaným tovarom. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodania na internetovom obchode www.ekotly.sk orientačný charakter.

g) Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru alebo uviesť danú skutočnosť do prepravného listu. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Vyžiadajte si telefonický kontakt na depo prepravcu, z ktorého vám pošlú technika/poverenú osobu, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s vami zápis o poškodení zásielky.

Všetok odchádzajúci tovar je zo strany predávajúceho kontrolovaný pred odovzdaním prepravcovi k preprave, z tohto dôvodu reklamácia na mechanické poškodenie tovaru bude uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.

Dodatočné reklamácie na poškodené sklenené a keramické diely bez záznamu v prepravnom liste dopravcu nebudú akceptované.

Nie je možné akceptovať reklamácie tovaru, ktorý je evidentne poškodený prepravou a nebol vykonaný záznam o poškodení v prepravnom liste.

h) Doba dodania uvádzaná na internetovom obchode www.ekotly.sk je informačná a predstavuje bežnú dodaciu lehotu neskladového tovaru, ktorý je dodávaný na základe potvrdenej záväznej objednávky kupujúceho na sklad predávajúceho.

Bežná doba dodania je:

– pri tovare, ktorý je u predávajúceho skladom do 2-5 pracovných dní.

– pri tovare, u ktorého je nutné jeho objednanie u výrobcu alebo dodávateľa, je to doba dodania na sklad (uverejnená u tovaru) + 2-5 pracovných dní, ktoré sú potrebné na skontrolovanie a vyexpedovanie tovaru. V prípade, že dodacia doba presahuje 30 dní, predávajúci upozorní kupujúceho na túto skutočnosť v akceptovaní záväznej objednávky zaslanej kupujúcemu.

i) Cena dopravy nie je zahrnutá vo zverejnenej predajnej cene. Výška dopravného je vyrátaná automatický pri potvrdzovaní objednávky ešte pred jej odoslaním v závislosti od PSČ uvedeného na adrese dodania a aktuálnej váhy zásielky.

V prípade paletovej zásielky je v cene dopravy zarátaná aj cena palety, na ktorej je tovar dodávaný.

Všetky dodatočné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú z dôvodu zadania nesprávnych alebo chybných údajov pre rátanie ceny prepravy zo strany kupujúceho, znáša kupujúci.

5) Kúpna cena

a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena) formou uvedenou v záväznej objednávke. Prípadnú zmenu spôsobu úhrady je nutné konzultovať s predávajúcim pred odoslaním tovaru. Nie je možné meniť spôsob platby u tovaru, ktorý bol už prevzatý prepravcom prepravnej spoločnosti.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny ceny bude o tejto skutočnosti kupujúci zo strany predávajúceho informovaný pred odoslaním tovaru a má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek poplatkov.

c) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

d) Dodatočné náklady a služby spojené s montážou, vynáškou na miesto inštalácie, inštaláciou, predvedením tovaru, spustením, dovozom a služby ktoré neboli u predávajúceho zakúpené dodatočne a potvrdené v akceptácii objednávky, nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

e) Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo do doby trvania uvedenej pri zvýhodnenej cene.

6) Vlastnícke právo a nebezpečenstvo poškodenia tovaru

a) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

b) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7) Reklamácie a reklamačný poriadok

a) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru spôsobené predávajúcim a výrobcom, nezodpovedá za vady spôsobené kupujúcim.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne ohlásiť a uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

c) Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde a akým spôsobom možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv.

d) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim na internetovom obchode www.ekotly.sk spravovaného predávajúcim. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne písomnou formou dojednané iné záručné podmienky.

e) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

f) Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho preberaní a prípadné vady a nedostatky zapísať prepravcovi do prepravného listu. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

g) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si je vedomý, že vzhľadom k technickej stránke predávaného tovaru môže výrobca požadovať preukázanie odbornej inštalácie tovaru kvalifikovanou osobou a v prípade, že tak neurobí, kupujúci stráca nárok na záruku.

h) Počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladov požadovaných výrobcom v návode na použitie a dokladu o zaplatení. U tovaru, u ktorého výrobca výslovne požaduje, aby sa zariadenie nedemontovalo, postačuje predloženie dokladov požadovaných výrobcom v návode na použitie a doklad o zaplatení.

i) Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu osobne v predajni, kde tovar zakúpil, alebo vyplnením reklamačného formulára a jeho doručením predávajúcemu vrátane dokumentácie, správne a kompletne vyplneného záručného listu a dokladu o zaplatení, a to písomne (pošta) na adresu prevádzky, kde bol tovar zakúpený alebo elektronicky (mail) na adresu: admin@ekotly.sk. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv.

j) Reklamačné konanie tovaru, ktorý je možné doručiť predávajúcemu, začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie predávajúcemu

b) doručenie reklamovaného tovaru a príslušných dokladov požadovaných výrobcom predávajúcemu.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný alebo je výrobcom požadované nedemontovať zariadenie , začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky tieto podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a dokladov požadovaných výrobcom predávajúcemu

b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim alebo výrobcom, resp. zaslanie fotodokumentácie preukazujúcej vadu spolu s formulárom.

k) Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

l) Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

m) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme:

– mailu pri uplatnení reklamácie poštou alebo elektronicky,

– v písomnej forme pri uplatnení reklamácie osobne na pobočke predávajúceho, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

n) Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

o) Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

p) Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

– nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru

– neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

– uplynutím záručnej doby tovaru

– mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu pre ktoré bolo zariadenie určené.

– neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

– poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

– neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

– zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

q) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

– odovzdaním opraveného tovaru

– výmenou tovaru

– vrátením kúpnej ceny

– vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

– písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

– odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

r) Predávajúci o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

s) Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou (inštalácia), maximálne však do 3 týždňov od prevzatia tovaru od predávajúceho. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

t) V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného záručného listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

u) Náklady na dodanie tovaru určeného na reklamáciu nesie kupujúci, avšak v prípade, že je reklamácia uznaná predávajúcim ako oprávnená, má kupujúci nárok na náhradu nevyhnutných nákladov. Originály, alebo notársky overené kópie dokladu/dokladov, preukazujúce nevyhnutné náklady spojené s reklamáciou tovaru, je kupujúci povinný dodať spolu so žiadosťou o náhradu nákladov najneskôr 30 dní po ukončení záručnej lehoty na reklamovaný tovar.

v) Kupujúci je povinný pri zasielaní tovaru na reklamáciu zabezpečiť dostatočné zabalenie a zabezpečenie tovaru. Zodpovednosť za vady a poškodenia tovaru vzniknuté pri preprave od kupujúceho k predávajúcemu nesie kupujúci.

w) Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8) Odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátenie tovaru

a) Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.§ 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

b) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

c) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru.

Tovar nesmie byť zaslaný ako dobierka!

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v bezpečnom obale, ktorý eliminuje riziko poškodenia pri preprave vo forme poistenej zásielky.

Predávajúci vráti kupujúcemu pri platnom odstúpení od zmluvy už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznej akceptácii objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu cenu nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu originálne alebo notársky overené kópie písomných dokladov o nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci iba v tom prípade, ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný.

Za tovar, ktorý zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám, sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovom obchode www.ekotly.sk.

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní max. 30 minút.

! Bezdôvodné neprevzatie tovaru sa nepovažuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy !

Možnosť vrátenia tovaru do 7 dní bez udania dôvodu je poskytovaná, iba ak je kupujúcim fyzická osoba a tovar ani služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Právo na odstúpenie od zmluvy do 7 dní nemá kupujúci, ak bol tovar objednaný a zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti BOŠS s r.o.

d) V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.c týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

e) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek a tovar, ktorý spadá do okruhu tovarov definovaných v §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

9) Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z..
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a to konkrétne:
právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo vašom práve požiadať o spôsob a účel spracovania vašich údajov, ktoré môžete adresovať na kontaktný e-mail,
právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,
právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy, ako aj účtovania v účtovníctve.
Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší web, preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. YouTube, Google a podobne.
Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať, alebo ich zbieranie zmeniť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
10) Záverečné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby v internetovej komunikácii, napr. nedoručenie mailu, nedostupnosť internetového pripojenia kupujúceho a pod., ktoré vznikli na strane kupujúceho a predávajúci s nimi nebol vopred oboznámený. Tieto chyby nie sú dôvodom na požadovanie akýchkoľvek náhrad a odškodnení od predávajúceho.

b) Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.ekotly.sk

Patrik BOGNÁR, s.r.o.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!