Reklamačný poriadok

a) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru spôsobené predávajúcim a výrobcom, nezodpovedá za vady spôsobené kupujúcim.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne ohlásiť a uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

c) Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde a akým spôsobom možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv.

d) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim na internetovom obchode www.ekotly.sk spravovaného predávajúcim. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne písomnou formou dojednané iné záručné podmienky.

e) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

f) Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho preberaní a prípadne vady a nedostatky zapísať prepravcovi do prepravného listu. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia.

g) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si je vedomý, že vzhľadom k technickej stránke predávaného tovaru môže výrobca požadovať preukázanie odbornej inštalácie tovaru kvalifikovanou osobou a v prípade nepreukázania tejto skutočnosti kupujúci stráca nárok na záruku.

h) Počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladov požadovaných výrobcom v návode na použitie a dokladu o zaplatení. U tovaru, u ktorého výrobca výslovne požaduje, aby sa zariadenie nedemontovalo, postačuje predloženie dokladov požadovaných výrobcom v návode na použitie a doklad o zaplatení.

i) Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu osobne v predajni kde tovar zakúpil alebo tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu vrátane dokumentácie, správne a kompletne vyplneného záručného listu a dokladu o zaplatení a to písomne (pošta) na adresu prevádzky kde bol tovar zakúpený alebo elektronicky (mail) na adresu: admin@ekotly.sk. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv.

j) Reklamačné konanie tovaru, ktorý je možné doručiť predávajúcemu, začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie predávajúcemu

b) doručenie reklamovaného tovaru a príslušných dokladov požadovaných výrobcom predávajúcemu.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný alebo je výrobcom požadované nedemontovať zariadenie, začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky tieto podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a dokladov požadovaných výrobcom predávajúcemu

b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim alebo výrobcom, resp. zaslanie fotodokumentácie preukazujúcej vadu spolu s formulárom.

k) Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

l) Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

m) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme:

– mailu pri uplatnení reklamácie poštou alebo elektronicky,

– v písomnej forme pri uplatnení reklamácie osobne na pobočke predávajúceho, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

n) Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

o) Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

p) Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

– nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru

– neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

– uplynutím záručnej doby tovaru

– mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu pre ktoré bolo zariadenie určené.

– neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

– poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

– neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

– zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

q) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

– odovzdaním opraveného tovaru

– výmenou tovaru

– vrátením kúpnej ceny

– vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

– písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

– odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

r) Predávajúci o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

s) Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou (inštalácia), maximálne však do 3 týždňov od prevzatia tovaru od predávajúceho. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

t) V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného záručného listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

u) Náklady na dodanie tovaru určeného na reklamáciu nesie kupujúci, avšak v prípade, že je reklamácia uznaná predávajúcim ako oprávnená, má kupujúci nárok na náhradu nevyhnutných nákladov. Originály, alebo notársky overené kópie dokladu/dokladov, preukazujúce nevyhnutné náklady spojené s reklamáciou tovaru, je kupujúci povinný dodať spolu so žiadosťou o náhradu nákladov najneskôr 30 dní po ukončení záručnej lehoty na reklamovaný tovar.

v) Kupujúci je povinný pri zasielaní tovaru na reklamáciu zabezpečiť dostatočné zabalenie a zabezpečenie tovaru. Zodpovednosť za vady a poškodenia tovaru vzniknuté pri preprave od kupujúceho k predávajúcemu nesie kupujúci.

w) Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!