Dodacie podmienky

a) Tovar je predávaný na základe vystavených vzoriek, fotodokumentácie, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovom obchode www.ekotly.sk

b) Predávajúci je povinný vybaviť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak, najneskôr však do 30 dní. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu písomne (mailom alebo poštou). V prípade, ak kupujúci bezdôvodne neprevezme tovar do lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, má predávajúci právo za takéto konanie požadovať náhradu za skladovanie tovaru vo výške 10 EUR/deň. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim považuje v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

c) Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho a údaje umiestnené na internetovom obchode www.ekotly.sk ako farba, rozmery, váha atď. sú údajmi prevzatými z prospektov a dokumentov výrobcu a predávajúci nenesie zodpovednosť za ich správnosť.

d) Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

e) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedené v bode 4.b. týchto obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

f) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho úplným a celkovým uhradením záväzkov súvisiacich s objednaným tovarom. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodania na internetovom obchode www.ekotly.sk orientačný charakter.

g) Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru alebo uviesť danú skutočnosť do prepravného listu. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Vyžiadajte si telefonický kontakt na depo prepravcu, z ktorého vám pošlú technika/poverenú osobu, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s vami zápis o poškodení zásielky.

Všetok odchádzajúci tovar je zo strany predávajúceho kontrolovaný pred odovzdaním prepravcovi k preprave, z tohto dôvodu reklamácia na mechanické poškodenie tovaru bude uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.

Dodatočné reklamácie na poškodené sklenené a keramické diely bez záznamu v prepravnom liste dopravcu nebudú akceptované.

Nie je možné akceptovať reklamácie tovaru, ktorý je evidentne poškodený prepravou a nebol vykonaný záznam o poškodení v prepravnom liste.

h) Doba dodania uvádzaná na internetovom obchode www.ekotly.sk je informačná a predstavuje bežnú dodaciu lehotu neskladového tovaru, ktorý je dodávaný na základe potvrdenej záväznej objednávky kupujúceho na sklad predávajúceho.

Bežná doba dodania je:

– pri tovare, ktorý je u predávajúceho skladom do 2-5 pracovných dní.

– pri tovare, u ktorého je nutné jeho objednanie u výrobcu alebo dodávateľa, je to doba dodania na sklad (uverejnená u tovaru) + 2-5 pracovných dní, ktoré sú potrebné na skontrolovanie a vyexpedovanie tovaru. V prípade, že dodacia doba presahuje 30 dní, predávajúci upozorní kupujúceho na túto skutočnosť v akceptovaní záväznej objednávky zaslanej kupujúcemu.

i) Cena dopravy nie je zahrnutá vo zverejnenej predajnej cene. Výška dopravného je vyrátaná automatický pri potvrdzovaní objednávky ešte pred jej odoslaním v závislosti od PSČ uvedeného na adrese dodania a aktuálnej váhy zásielky.

V prípade paletovej zásielky je v cene dopravy zarátaná aj cena palety, na ktorej je tovar dodávaný.

Všetky dodatočné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú z dôvodu zadania nesprávnych alebo chybných údajov pre rátanie ceny prepravy zo strany kupujúceho, znáša kupujúci.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!